Found Dog

Found Shih Tzu in Lindenhurst, NY US

Found Shih Tzu in Lindenhurst, NY US

ID# 564561

Male
Black & White
Shih Tzu
Lindenhurst, NY 11757

Found on 08/17/2017


Possible Lost Dog Matches